Táto webová stránka používa cookies. Cookies môže byť použitý pre marketingové, štatistické účely a priespôsobenie služieb individuálnym potrebám užívateľom. Používaním súhlasíte s použitím súboru cookies.
0 0 bez DPH
Posledné pridané položky
Celkom
0 € bez DPH 0 € s DPH
Prejsť do košíka
Hlavná stránka Obchodné podmienky:

Obchodné podmienky:

Obchodné podmienky pre registrovaných zákazníkov
spoločnosti Totalcar s.r.o.
 

Článok 1
Všeobecné ustanovenia

1.    Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej aj „VOP“) upravujú právne vzťahy (práva a povinnosti) medzi predávajúcim – spoločnosťou Totalcar s.r.o. , Komárovce 148, 044 55 Veľká Ida, IČO: 51256614, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Košice I, oddiel: Sro, vložka č. 42865/V (ďalej aj „Totalcar s.r.o.“ alebo „predávajúci“) a kupujúcim – výlučne registrovaným zákazníkom, ktorý nie sú spotrebiteľmi (nákup tovaru slúži na výkon ich zamestnania a/alebo povolenia a/alebo podnikateľskej činnosti), a nimi objednaný tovar slúži na ďalší predaj (ďalej len „kupujúci“), pri nákupe tovaru prostredníctvom internetovej stránky internetového obchodu pre registrovaných zákazníkov predávajúceho www.totalcarnd.sk  (ďalej aj „e-shop“). Za týmto účelom ja na internetovej stránke www.totalcarnd.sk osobitná zóna pre registrovaných zákazníkov, kupujúcich, pre ktorých je sprístupňovaný veľkoobchodný cenník. Kupujúci registráciou potvrdzuje, že bol oboznámený s týmito obchodnými podmienkami.

2.    Právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, ktoré nie sú upravené v týchto všeobecných obchodných podmienkach, sa spravujú ustanoveniami príslušných právnych predpisov najmä ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení (ďalej aj ako „Obchodný zákonník“), Reklamačným poriadkom zverejneným na internetovej stránke v zóne pre registrovaných zákazníkov. Na tieto právne vzťahy sa nevzťahujú, zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa“) a zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom predaji“). 

3.    Dohľad nad dodržiavaním zákona vykonáva Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Inšpektorát SOI pre Košický kraj, Vrátna 3, 043 79 Košice, tel. č.: 055/6220 781, fax č.: 055/ 6224 547.

4.    Tieto všeobecné obchodné podmienky sú záväzné pre všetkých kupujúcich – fyzické a právnické osoby, ktoré zaslaním objednávky prejavia záujem o tovar ponúkaný predávajúcim a sú registrovanými zákazníkmi.

5.    Odoslaním objednávky predávajúcemu, kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil a súhlasí so znením týchto VOP a s Reklamačným poriadkom predávajúceho.


Článok 2
Objednávka

1.    Kupujúci objednáva výrobky a služby predávajúceho prostredníctvom obchodného systému na www.totalcarnd.sk v sekcii pre registrovaných zákazníkov spôsobom tam určeným, prípadne písomnou formou: e-mailom alebo poštou, za predpokladu, že kupujúci už je registrovaným zákazníkom.

2.    Takto vykonaná objednávka sa považuje za záväznú. V prípade ak je tovar označený v ponuke na internetovej stránke www.totalcarnd.sk ako nevratný, kupujúci berie na vedomie, že v takomto prípade nie je možné objednávku stornovať inak ako na základe písomnej dohody s predávajúcim. 

3.    Pri registrácii bol kupujúci povinný vyplniť nasledovné údaje:   obchodné meno, sídlo, poštovú a fakturačnú adresu, telefónne a faxové číslo, e-mail, IČO, DIČ, IČ DPH, názov tovaru. V prípade ak z akéhokoľvek dôvodu dôjde k zmene požadovaných informácií je kupujúci povinný písomne kontaktovať predávajúceho za účelom zmeny registrovaných údajov. Predávajúci nezodpovedá za nesprávne vyplnené registrované údaje kupujúceho. 

4.    Tieto údaje budú v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov použité iba v rámci obchodného vzťahu medzi predávajúcim a kupujúcim a nebudú poskytnuté tretej osobe (s výnimkou osoby zabezpečujúcej prepravu tovaru).

5.    Kupujúci preberá objednávkou tovaru celkovú zodpovednosť za správnosť objednaného tovaru a za následné škody vzniknuté nesprávnym výberom tovaru.

6.    Po doručení objednávky bude táto objednávka zaevidovaná v systéme predávajúceho a vtedy zároveň vzniká obchodný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim. Po zaevidovaní objednávky v systéme predávajúceho, predávajúci overí objednávku, spôsob dopravy a oznámi možnú dodaciu dobu alebo termín odberu, konečnú cenu a spôsob úhrady. Od tohto termínu je objednávka pre kupujúceho záväzná. Predávajúci si vyhradzuje právo stornovať objednávku bez akéhokoľvek sankčného nároku kupujúceho, najmä v prípade ak sa neskôr ukáže, že tovar nie je možné dodať či už z objektívnych alebo subjektívnych dôvodov. Predávajúci sa zaväzuje upovedomiť o nemožnosť dodať objednaný tovar bezodkladne.

Článok 3
Dodacie lehoty

1.    Dodacie lehoty sú pre rôzne druhy produktov rôzne. Termín dodávky alebo odberu tovaru bude vždy oznámený kupujúcemu pri overovaní objednávky.

2.    Vo všeobecnosti je termín dodávky alebo odberu tovaru do 30 dní od dátumu overenia objednávky. Vo výnimočných prípadoch, keď niektoré druhy tovarov nie sú skladom, a nie sú k dispozícii ani u výrobcov a dovozcov môže byť dodacia lehota dlhšia. Predávajúci najmä v prípade „bežných tovarov“ sa pokúsi dodať tovar najneskôr nasledujúci pracovný deň po potvrdení objednávky.
3.     V prípade nedodania tovaru predávajúcim v lehote oznámenej kupujúcemu pri overení objednávky sa kúpna zmluva ruší od počiatku. Z takto zrušenej kúpnej zmluvy nevznikajú zmluvným stranám žiadne nároky.

 
Článok 4
Cena, platobné podmienky a prepravné

1.    Cena tovaru je stanovená cenníkom predávajúceho. Ceny jednotlivých tovarov sú zobrazované po prihlásení pre registrovaných zákaznikov na internetovej stránke www.totalcarnd.sk. Ceny uvedené v cenníku môžu podliehať zmenám i bez predchádzajúceho ohlásenia. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien v nadväznosti na zmeny cien výrobcov, dovozcov a pod.. Platná cena tovaru bez DPH bude vždy oznámená pri overovaní objednávky. V prípade ak dôjde k zmene ceny oproti cene zverejnenej po prihlásení registrovaného zákazníka, predávajúci bezodkladne informuje kupujúceho o zmenenej cene.

2.    Kupujúci uhrádza platbu v hotovosti, dobierkou, prevodom/vkladom na účet predávajúceho.

3.    Pri odovzdávaní produktu platí kupujúci cenu za tovar, ktorá zahŕňa dopravné a prípadnú cenu dobierky.  

4.    Spôsob dopravy si volí kupujúci sám cez formulár objednávky v e-shope alebo pri inom spôsobe komunikácie. Kupujúci si môže zvoliť spôsob dopravy, a to:
a)    vlastnou dopravou
b)    dopravou predávajúceho.


Článok 5
Preberanie tovaru

1.    Kupujúci sa zaväzuje prevziať tovar v dohodnutom termíne na adrese uvedenej pri registrácii na internetovej stránke, resp. pri objednávke. V prípade ak takúto adresu kupujúci neuviedol, je predávajúci oprávnený dodať tovar na adresu sídla, resp. miesta podnikania kupujúceho.

2.    Pri preberaní produktu je kupujúci povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená a zničená, kupujúci je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať predávajúceho a so zasielateľskou spoločnosťou spísať Zápis o škode na zásielke. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie produktu nebudú akceptované.

3.    Kupujúci nadobúda vlastnícke práva k produktom až uhradením plnej ceny a ďalších peňažných čiastok dohodnutých v kúpnej zmluve na účet predávajúceho/alebo v hotovosti pri prevzatí tovaru. Do doby prechodu vlastníckych práv z predávajúceho na kupujúceho, ktorý má produkt v držbe, má kupujúci všetky povinnosti uschovateľa veci a je povinný produkty a služby na vlastné náklady bezpečne uschovať a označiť ich tak, aby boli za každých okolností identifikovateľné ako produkt predávajúceho.

4.    Predávajúci je oprávnený požadovať splnenie záväzkov, najmä uhradenie ceny za produkty a služby, a to bez ohľadu na to, že vlastníctvo k produktu a služby ešte neprešlo na kupujúceho.

5.    Nebezpečenstvo škody na produktoch prechádza na kupujúceho momentom prevzatia produktu kupujúcim alebo jeho splnomocnencom.


Článok 6
Odstúpenie od zmluvy

1.    Kupujúci je oprávnený stornovať objednávku bez poplatku v prípade, ak ide o tovar označený ako nevratný a/alebo ako originálny diel, a to najneskôr do potvrdenia objednávky predávajúcim. . Objednávku je možné stornovať výlučne písomnou formou (faxom, e-mailom). V prípade ak je tovar označený ako nevratný a kupujúci napriek tomu stornuje svoju objednávku medzi:
a)    Pätnástym dňom (15) až tridsiatym dňom (30) od jej objednania má predávajúci nárok na odstupné vo výške 10% z celkovej ceny tovaru; 
b)    medzi tridsiatym prvým dňom (31) až šesťdesiatym dňom (60) má predávajúci nárok na odstupné vo výške 25% z celkovej ceny objednaného tovaru; 
c)    medzi šesťdesiatym prvým dňom (61.) až deväťdesiatym dňom (90) má predávajúci nárok na odstupné vo výške 50% z celkovej ceny objednaného tovaru. 
d)     prípade stornovania zo strany kupujúceho po deväťdesiatom prvom dni (91) má predávajúci nárok na odstupné vo výške 100% z celkovej ceny objednaného tovaru. Celková cena objednaného tovaru sa pre účely týchto všeobecných obchodných podmienok rozumie celková cena objednaného tovaru, resp. celková sumárna cena objednaných tovarov vrátane DPH

2.    Kupujúci  je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 7 pracovných dní v prípade tovaru, ktorý nie je označený ako nevratný a/alebo originálny diel odo dňa potvrdenia objednávky predávajúcim, Odstúpenie od zmluvy musí byť uskutočnené písomnou formou, musí obsahovať všetky údaje slúžiace k identifikácii tovaru, kupujúceho a predávajúceho a musí byť vo vyššie uvedenej lehote doručené spolu s tovarom do sídla predávajúceho na náklady a zodpovednosť kupujúceho. Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci.

3.    Tovar nesmie byť poškodený, používaný, musí byť v pôvodnom obale a spolu s tovarom musí kupujúci odovzdať všetky dokumenty týkajúce sa predmetného tovar (návod na obsluhu, záručný list, doklad o nadobudnutí a pod.), ktoré obdržal pri jeho kúpe. Kupujúci súhlasí a berie na vedomie, že písomnou formou sa v tomto prípade rozumie listina o odstúpení od kúpnej zmluvy podpísaná kupujúcim.

4.    Tovar sa nevracia na dobierku. Takto zaslaný produkt sa neprijíma a vracia späť.

5.    Pri dodržaní vyššie uvedených povinností kupujúceho, predávajúci prevezme tovar späť a do 15 dní odo dňa odstúpenia zmluvy cenu zaplatenú za produkt alebo za službu alebo preddavok, ktorý kupujúci uhradil za produkt alebo službu vráti kupujúcemu vopred dohodnutým spôsobom späť.


6.    V prípade akceptovania požiadavky kupujúceho na odstúpenie od kúpnej zmluvy po lehote 7 pracovných dní v prípade tovaru, ktorý nie je označený ako nevrátný alebo nie je označený ako originálny diel, má predávajúci právo požadovať úhradu vzniknutých nákladov a zmluvnú pokutu vo výške 5% z fakturovanej (vystavenej) peňažnej čiastky.

7.    Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku (odstúpiť od zmluvy) alebo jej časť ak:
a)    tovar sa nevyrába alebo sa prestal vyrábať
b)    zmenila sa cena dodávateľa tovaru
c)    vystavená cena tovaru bola chybná.


Článok 7
Záruka a servis

1.    Konkrétne záručné a servisné podmienky sú uvedené v príslušných záručných listoch vybraných produktov, ktoré kupujúci obdrží pri kúpe produktu.

2.    Vo všeobecnosti, pokiaľ v záručných listoch nie je uvedené inak, je záručná doba stanovená na minimálne 24 mesiacov alebo zhora ohraničená dátumom spotreby tovaru. Reklamovať je možné len tovar zakúpený a zaplatený u predávajúceho. Pri uplatnení reklamácie je kupujúci povinný doručiť (pokiaľ to charakter tovaru umožňuje – zastavaný tovar) reklamovaný tovar čistý, mechanicky nepoškodený, v originálnom balení, vrátane manuálov, záručného listu, faktúry alebo iného dokladu o zaplatení tovaru predávajúcemu. Pri uplatnení reklamácie sa kupujúci riadi pokynmi uvedenými v záručnom liste.

3.    Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že k chybe došlo mechanickým poškodením výrobku, prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach, neodbornou montážou, nedodržaním príslušných noriem zo strany kupujúceho alebo osoby, ktorá kupujúcemu montáž vykonávala, alebo ak bol prevedený zásah do výrobku inou než oprávnenou osobou. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby spôsobené živelnou pohromou a nesprávnym zaobchádzaním.

4.    V prípade uplatňovania reklamácie sa odporúča kupujúcemu telefonicky oznámiť predávajúcemu, že daný tovar vykazuje chybu a akým spôsobom sa prejavila. Na základe týchto informácií sa odporučí kupujúcemu ďalší postup pri vybavovaní reklamácie.

5.    Podrobnosti ohľadom uplatňovania reklamácie upravuje Reklamačný poriadok predávajúceho.

 
Článok 8
Záverečné ustanovenia

1.    Predávajúci má právo podľa charakteru objednaných tovarov vyzvať kupujúceho k osobnej prehliadke a osobnému odberu tovaru (vzťahuje sa hlavne na finančne náročnejší tovar, alebo náročnejší z hľadiska objemu alebo hmotnosti). V týchto prípadoch bude kupujúci kontaktovaný a bude s ním dohodnutý ďalší postup. Pokiaľ kupujúci už uhradil kúpnu cenu, bude mu táto čiastka prevedená späť, pokiaľ sa nedohodnú inak.

2.    Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny ceny. Pri zmene ceny predávajúci kontaktuje kupujúceho. Kupujúci má právo pri takto upravených cenách objednávku stornovať.

3.    Kupujúci prehlasuje, že pred vyplnením alebo oznámením objednávky sa oboznámil s týmito všeobecnými podmienkami a Reklamačným poriadkom predávajúceho a že s nimi súhlasí.

4.    Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy, predávajúci nezodpovedá kupujúcemu za ušlý zisk, stratu príležitostí alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom.

5.    Tieto všeobecné obchodné podmienky boli formulované a ustanovené v dobrej viere, za účelom splnenia zákonných podmienok a úprav korektných obchodných vzťahov medzi predávajúcim a kupujúcim. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.

6.    Tieto všeobecné obchodné podmienky vstupujú do platnosti dňom ich zverejnenia na internetovej stránke internetového obchodu predávajúceho www.totalcarnd.sk . Písomnou dohodou medzi kupujúcim a predávajúcim môže byť vylúčené použitie týchto všeobecných obchodných podmienok, prípadne jednotlivých ich ustanovení.

7.    Zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sa posudzujú podľa Všeobecných obchodných podmienok platných v čase vzniku zmluvného vzťahu (uzavretia kúpnej zmluvy).

8.    Ak sa preukáže, že niektoré z ustanovení VOP a/alebo zmluvy je neplatné alebo neúčinné, nemá takáto neplatnosť alebo neúčinnosť za následok neplatnosť alebo neúčinnosť ďalších ustanovení zmluvy / VOP. V takomto prípade sa strany zaväzujú bezodkladne nahradiť takéto neplatné alebo neúčinné ustanovenie novým tak, aby bol zachovaný účel, sledovaný príslušným neplatným či neúčinným ustanovením v čase jeho prijatia, resp. uzatvorenia tejto zmluvy. 

9.    Predávajúci si vyhradzuje právo tieto všeobecné obchodné podmienky kedykoľvek zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.


V Košiciach, dňa 2.1.2018


Totalcar s.r.o.
Adam Szaniszló
Tomáš Szabó
konatelia spoločnosti