Táto webová stránka používa cookies. Cookies môže byť použitý pre marketingové, štatistické účely a priespôsobenie služieb individuálnym potrebám užívateľom. Používaním súhlasíte s použitím súboru cookies.
0 0 bez DPH
Posledné pridané položky
Celkom
0 € bez DPH 0 € s DPH
Prejsť do košíka
Hlavná stránka Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok

Totalcar s.r.o.

Komárovce 148, 04455

 

 

 

Reklamačný poriadok

 

 

 

 

 

 

Obsah:

Textová časť

Vypracoval:

Adam Szaniszló

Konateľ spoločnosti

Schválil:

Tomáš Szanó

Konateľ spoločnosti

 

Účinnosť: dňom 2.1.2018

V Kosiciach1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1. Spoločnosť

Totalcar s.r.o.

so sídlom:

Komárovce 148, 04455

IČO:51256614

(ďalej len „Totalcar“ alebo „predávajúci“)týmto reklamačným poriadkom v súlade s § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochranespotrebiteľa a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov(ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa“) riadne informuje spotrebiteľa (ďalej aj „zákazník“

alebo „kupujúci“) o podmienkach aspôsobe uplatnenia práv zo zodpovednosti za vady (ďalejaj „reklamácia“) vrátane údajov o tom, kde môže reklamáciu uplatniť a o vykonávanízáručných opráv.1.2. Tento reklamačný poriadok je vydanýv súlade so zákonom č. 40/1964 Zb. Občianskyzákonník vznení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“), Zákonom ochrane spotrebiteľa, ako aj ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

1.3. Tento reklamačný poriadok je v súlade s § 18 ods. 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa umiestnený na viditeľnom mieste dostupnom zákazníkovi v každejp revádzkarni Totalcar, t.j. v každom predajni Totalcar

1.4. Bez ohľadu na iné ustanovenia, pokiaľ je druhou zmluvnou stranou kúpnej zmluvy podnikateľ (pričom sa má za to, že ak kupujúci pri objednávke tovaru uviedol

svoje IČO, nakupuje ako podnikateľ), záruka za tovar je poskytovaná výhradne v rozsahu stanovenom záručnými podmienkami výrobcu tovaru v súlade s §429 ods. 2 Obchodného zákonníka, o ktorých bude kupujúci podnikateľ informovaný a inak sa zodpovednosť predávajúceho zavady riadi výhradne príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

2. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY PREDANÉHO TOVARU

2.1

Totalcar zodpovedá za vady, ktoré má predaný tovar pri prevzatí kupujúcim (§ 619

ods. 1 Občianskeho zákonníka) a ak nejde o tovar, ktorý sa rýchlo kazí, alebo o použitý tovar,zodpovedá tiež za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej dobe (§ 619 ods. 2Občianskeho zákonníka). Záručná doba je 24 mesiacov (§ 620 Občianskeho zákonníka), ak nie je ďalej uvedené inak.

2.2 Pri veciach predávaných za nižšiu cenu z dôvodu vady je záručná doba 24mesiacov,Totalcar však nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena(§619 Občianskeho zákonníka).

2.3 Vyhlásením v záručnom liste vydanom kupujúcemu,alebo v reklame pričom podmienky arozsah tejto záruky určí v záručnom liste (§ 620 ods. 5 Občianskeho zákonníka)

.2.4

Záručné doby začínajú plynúť od dátumupre vzatia tovaru kupujúcim (§ 621 Občianskehozákonníka).

2.5

Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď kupujúci po

skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Ak dôjde k výmene tovaru, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia nového tovaru (§ 627 Občianskehozákonníka). To isté platí, ak dôjde k výmene súčiastky, na ktorú bola poskytnutá záruka.

2.6

Práva zo zodpovednosti za vady tovaru, pre ktoré platí záručná doba zaniknú, ak sa

neuplatnili v záručnej dobe (§ 626 ods. 1 Občianskeho zákonníka).

3. UPLATNENIE PRÁV ZO ZODPOVEDNOSTI ZA VADY

(REKLAMÁCIE)

3.1. Kupujúci si uplatňuje právo na opravu v ktorejkoľvek prevádzkarni predávajúceho, t.j. vktorejkoľvek predajni Totalcar(§ 18 ods. 2 Zákona o ochrane spotrebiteľa). Ak je vzáručnom liste uvedený iný podnikateľ určený na opravu (ďalej len „záručný servis“), ktorý jev mieste predávajúceho alebo v mieste pre kupujúceho bližšom, kupujúci si uplatní právo naopravu v tomto záručnom servise (§ 625 Občianskeho zákonníka). Adresy a telefónnekontakty záručných servisov nájde kupujúci v záručnom liste.

3.2. Ostatné práva zo zodpovednosti za vady, t.j. právo na výmenu tovaru, právo na

odstúpenie od kúpnej zmluvy (vrátenie peňazí) a právo na primeranú zľavu si kupujúci uplatňuje v ktorejkoľvek prevádzkarni predávajúceho, t.j. v ktorejkoľvek predajni Totalcar

.

3.3. Predávajúci alebo ním poverený zamestnanec služieb zákazníkom (v každej predajni Totalcar) je povinný na základe rozhodnutia kupujúceho

o tom, ktoré z práv zo záruky u platňuje, určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie a následne reklamáciu vybaviť v lehote, ktorá nesmie byť dlhšia ako 30 dní oduplatnenia reklamácie (§ 18 ods. 4 Zákona o ochrane spotrebiteľa).V prípade reklamácie uplatnenej do 12 mesiacov od kúpy výrobku, predávajúci môže vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia. Ak predávajúci zamietne reklamáciu uplatnenú po 12 mesiacoch od kúpy výrobku, predávajúci je povinný informovať kupujúceho o tom, komu možno zaslať výrobok na odborné posúdenie. Odborným posúdením sa na účely vybavenia reklamácií rozumie o. i. i stanovisko autorizovanej osoby alebo osoby oprávnenej výrobcom na vykonávanie záručných opráv (§ 2 písm. n) Zákona o ochrane spotrebiteľa). Akje výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako ajvšetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožnozamietnuť.

3.4. Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať zákazníkovi potvrdenie (§ 18 ods.

8 Zákona o ochrane spotrebiteľa). Týmto potvrdením je kópia reklamačného protokolu.

3.5.

Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať zákazníkovi písomný doklad

najneskôr do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie (§ 18 ods. 9 Zákona o ochrane

spotrebiteľa). Týmto písomným dokladom je kópia reklamačného protokolu s vyplnenoukolónkou vybavenie reklamácie alebo list obsahujúci písomné vyrozumenie o vybaveníreklamácie.

3.6.

Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je

spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, žepredávajúci porušil jeho práva (najmä ak je spor medzi predávajúcim a spotrebiteľomzospotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaci so spotrebiteľskou zmluvou. Spotrebiteľ má podľaustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporovprávo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešeniasporov, ak predávajúci na žiadosť o nápravu zodpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania. Príslušným subjektom na alternatívne riešeniespotrebiteľských sporov s predávajúcim je Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná príslušnáoprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárska Slovenskej republiky. Zoznam subjektov je dostupný nawebovom sídle Ministerstva hospodárstva SR,spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý zuvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti.

4. VŠEOBECNÉ PODMIENKY REKLAMÁCIE

Pri predkladaní tovaru na reklamáciu:

a) je potrebné predložiť doklad o kúpe, prípadne iným spôsobom nevzbudzujúcim

pochybnosti preukázať, že tovar bol kúpený v Totalcar,

b) je potrebné, aby tovar spĺňal všetky ostatné podmienky pre záručnú reklamáciu uvedené vzáručnom liste (fyzicky nepoškodený,

nepoškodený živelnou udalosťou, neporušené plomby atď.),

c) v prípade, že si zákazník uplatňuje právo vyplývajúce zo záruky presahujúcej rozsahzáruky stanovenej zákonom, je potrebné predložiť originál záručného listu.

5. SPÔSOB VYBAVENIA REKLAMÁCIE

5.1. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo na jej bezplatné, včasné ariadne odstránenie. O spôsobe odstránenia vady rozhoduje predávajúci a je povinný vadu bezzbytočného odkladu odstrániť (§ 622 ods. 1 Občianskeho zákonníka).

5.2. Kupujú

ci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa vada

týka len súčasti tovaru, výmenu tejto súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimeranénáklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady (§ 622 ods. 2 Občianskehozákonníka).

5.3. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za bezvadný, akto kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti (§ 622 ods. 3 Občianskeho zákonníka).

5.4. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť, a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vady, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy (vrátenie peňazí) (§ 623 ods. 1 Občianskeho zákonníka).

5.5. Kupujúci má právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od zmluvy (vráteniepeňazí) aj vtedy, ak ide síce o odstrániteľnú vadu, avšak kupujúci nemôže pre opätovnévyskytnutie sa vady po oprave tovar riadne užívať (§ 623 ods. 1 Občianskeho zákonníka). Za opätovné vyskytnutie sa vady po oprave sa považuje stav, ak sa rovnaká vada vyskytne tretíkrát po jej aspoň dvoch predchádzajúcich opravách.

5.6. Kupujúci má právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od zmluvy (vráteniepeňazí) aj vtedy, ak ide síce o odstrániteľné vady, avšak kupujúci nemôže pre väčší počet vádvec riadne užívať. Za väčší počet vád sa považujú súčasne najmenej tri rôzne odstrániteľné zavady, pričom každá z nich bráni v riadnom užívaní.

5.7. Ak predávajúci reklamáciu nevybaví do 30 dní od jej uplatnenia, kupujúci má právo navýmenu tovaru alebo vrátenie peňazí (odstúpenie od zmluvy).

5.8. Ak ide o neodstrániteľnú vadu, ktorá však nebráni riadnemu užívaniu tovaru, má

kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny výrobku.

5.9. Ak má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od zmluvy (vráteniepeňazí), záleží na kupujúcom, ktoré z týchto práv si uplatní. Len čo si však zvolí jedno ztýchto práv, nemôže už túto voľbu sám jednostranne meniť.

6. Platnosť reklamačného poriadku

Tento reklamačný poriadok vydaný spoločnosťou Totalcar s.r.o.. nadobúda účinnosť dňom

2.1.2018

.

Totalcar s.r.o.

Komárovce 148.

04455

IČO:51256614

Dič: 2120643800

Ič DPH: SK2120643800

zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu

Košice, odiel: s.r.o., vložka č: 42865/V