Táto webová stránka používa cookies. Cookies môže byť použitý pre marketingové, štatistické účely a priespôsobenie služieb individuálnym potrebám užívateľom. Používaním súhlasíte s použitím súboru cookies.
0 0 EUR bez DPH
Posledné pridané položky
Celkom
0 EUR bez DPH 0 EUR s DPH
Prejsť do košíka
Hlavná stránka Marketingový súhlas

Marketingový súhlas

    1. Text marketingového súhlasu so samostatným nepovinným „check boxom“
    2. Potvrdzujem, že mnou uvedené údaje sú pravdivé, súhlasím so spracovaním svojich osobných údajov podľa [súhlasu] a rozumiem tomu, čo je uvedené v [Informačnom memorande], s ktorými som sa oboznámil/-a. o .

    3. Vyskakovacie okno samotný rozšírený text marketingového súhlasu.

SÚHLAS S MARKETINGOM (PONUKY PRODUKTOV NA MIERU)

Súhlasíte so spracovaním osobných údajov na účely ponuky produktov z portfólia spoločnosti Totalcar s.r.o., prevádzkovateľa webového portálu www.totalcarnd.sk . Na základe tohto súhlasu budeme môcť spracúvať údaje predovšetkým na účely analýz na to, aby sme vás mohli osloviť s čo najvhodnejším produktom alebo s čo najvhodnejšou službou. Takto spracúvať budeme údaje, ktoré ste uviedli na našich internetových stránkach alebo aplikáciách. Pôjde predovšetkým o identifikačné a kontaktné údaje vrátane e-mailovej adresy a telefónneho čísla a o údaje o produktoch a službách, ktoré od nás využívate. Súhlas je na neurčité obdobie, môžete ho kedykoľvek odvolať. Tento súhlas neruší ani neobmedzuje právo spoločnosti na zaobchádzanie s osobnými údajmi z iných právnych dôvodov.

Poučenie:

Ak požiadate o informáciu o spracovaní svojich osobných údajov, správca je povinný vám túto informáciu bez zbytočného odkladu poskytnúť. Obsahom informácie je vždy oznámenie o účele spracovania osobných údajov, rozsahu osobných údajov, prípadne kategóriách osobných údajov, ktoré sú predmetom spracovania, vrátane všetkých dostupných informácií o ich zdroji, charaktere automatizovaného spracovania v súvislosti s jeho využitím na rozhodovanie, ak sa na základe tohto spracovania robia úkony alebo rozhodnutia, ktorých obsahom je zásah do vašich práv a oprávnených záujmov, o príjemcovi, prípadne kategóriách príjemcov. Prevádzkovateľ má právo za poskytnutie informácie požadovať primeranú úhradu neprevyšujúcu náklady nevyhnutné na poskytnutie informácie. Povinnosť prevádzkovateľa poskytnúť informácie dotknutej osobe môže za prevádzkovateľa plniť sprostredkovateľ.

Každá dotknutá osoba, ktorá zistí alebo sa domnieva, že prevádzkovateľ alebo konkrétny sprostredkovateľ spracúva jej osobné údaje v rozpore s ochranou súkromného a osobného života dotknutých osôb alebo v rozpore so zákonom, najmä vtedy, ak sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, môže (i) požiadať prevádzkovateľa alebo konkrétneho sprostredkovateľa o vysvetlenie, (ii) požadovať, aby prevádzkovateľ alebo konkrétny sprostredkovateľ odstránil stav, ktorý takto vznikol.

Môže ísť predovšetkým o blokovanie, opravu, doplnenie alebo likvidáciu osobných údajov. Ak sa žiadosť dotknutej osoby považuje za oprávnenú, prevádzkovateľ alebo konkrétny sprostredkovateľ bezodkladne odstráni chybný stav. Ak prevádzkovateľ alebo konkrétny sprostredkovateľ nevyhovie žiadosti dotknutej osoby, má dotknutá osoba právo obrátiť sa priamo na Úrad na ochranu osobných údajov. Postup opísaný vyššie nevylučuje, aby sa dotknutá osoba obrátila so svojím podnetom na Úrad na ochranu osobných údajov priamo. Ak vznikla v dôsledku spracovania osobných údajov dotknutej osobe iná ako majetková ujma, postupuje sa pri uplatňovaní jej nároku podľa zvláštneho zákona. Ďalšie informácie [odkaz na Informačné memorandum].

Kontakt na prevádzkovateľa: Totalcar s.r.o., Komárovce 148. 04455, prevádzkovateľa webového portálu www.totalcarnd.sk